Loading

Prof.Dr.

Osman GÜMAN

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İletişim

oguman@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Dal, B; Guman, O; - RE-EVALUATON OF COMPETENCE TO TRIAL WITHIN THE FRAME OF TERMS BULUGH AND RUSHD: CRIMINAL MAJORITY - BILIMNAME - Vol.41 - pp.763 - DOI : 10.28949/bilimname.700102 - 2020 - Turkish - Article - 2020 - WOS:000538052300025
2 Guman, O; Sezer, A; - THE LEADING NAME IN THE HISTORY OF OTTOMAN LAW: A BIOGRAPHICAL RESEARCH ON TIMURTASHI - BILIMNAME - Vol.37 - pp.857 - ISSN : 2148-5860 - DOI : 10.28949/bilimname.522126 - Turkish - Article - 2019 - WOS:000477983700027
3 Kaya, S; Guman, O; Salur, R; - The Sources of Judicial Verdict in Ottoman Law in Accordance with Shaykh al-Islam Sadeddin Efendi's Fatwas - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.20 - pp.141 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.470945 - Turkish - Article - 2018 - WOS:000454091000007
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Osman Güman, Ayşe Sezer - Osmanlı Hukuk Tarihinde Öncü Bir İsim: Timurtaşî Üzerine Biyografik Bir İnceleme - Bilimname - Vol.2019/1 - pp.857-887 - DOI : https://doi.org/10.28949/bilimname.522126 - 2019
2 Süleyman Kaya, Osman Güman, Rabia Salur - Şeyhülislam Sâdeddin Efendi'nin Fetvaları Çerçevesinde Osmanlı Hukukunda Kazaî Hükmün Kaynakları - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.20 - pp.141-164 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.470945 - 2018
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Osman Güman - İslam Hukukunda Diyanî Hüküm: Mahiyeti ve Çeşitleri - Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi - Vol.12 - pp.11-49 - ISSN : 1308 - 6944 - 2019
2 Osman Güman - Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar - Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi - Vol.4 - pp.62-73 - ISSN : 2149-8393 - DOI : 10.32957/ijisef.462866 - 2018
3 Osman Güman - Tanzimattan Cumhuriyet İlmihal Literatürü (1839-1922) - Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi - Vol.12 - pp.167-211 - ISSN : 1303-9369 - 2017
4 Osman Güman - Siyak Kuralının Nassların Yorumuna Etkisi: İbn Dakîkü'l-îd Örneği - İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi - Vol.21 - pp.29-52 - ISSN : 1304-1045 - 2013
5 Osman Güman - "er-Ruhsatu'l-'amîmetu fî ahkâmi'l-ganimeti" Adlı Risalenin Çeviri ve Değerlendirmesi - Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi - Vol.11 - pp.319 - ISSN : 1308-6944 - Ocak-Haziran - 2013
6 Osman Güman - Hanefi Fıkıh Usulü Literatüründeki Lafızlar Taksiminde Mantıksal Tutarlılık Problemi: Pezdevî Örneği - Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi - Vol.17 - pp.103 - ISSN : 1309-6834 - Aralık - 2012
7 Osman Güman - Fıkıh Usulünde Farklı Bir Tavır: Tevakkuf - On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.33 - pp.205 - ISSN : 1303-3003 - 2012
8 Osman Güman - Serahsî'nin el-Mebsut Adlı Eseri Çerçevesinde Mecâz Delilleri - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.13 - pp.33 - 2011 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Osman Güman - Zekat Nisap Değerlerinin Güncellenmesi - 2016
2 Osman Güman - Serahsî'nin el-Mebsut Adlı Eseri Çerçevesinde Lafzın Hakîkî Anlamının Terkedildiği Durumlar - 15-17 Ekim 2010 - 2011 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Osman Güman - Diyani Hüküm Mahiyeti ve Çeşitleri - 2016
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Osman Güman - Fıkıh Geleneğinde Hukuk Felsefesi - Beka Yayınları - Vol.1 - pp.150 - 2019
2 Osman Güman - Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi - İslam Araştırmaları Merkezi - Vol.1 - pp.300 - 2017
3 Osman Güman - Fıkıh Usulü Literatüründe Siyak - Gelenek Yayınları - pp.197 - 2013
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 Erdinç Ahatlı, Osman Güman, Soner Duman, Hayati Yılmaz, Şükrü Şirin - Mezheplere Göre Bütün Yönleriyle Kadın ve Aile Fıkhı Ansiklopedisi - Asalet Yayınları - Vol.1 - 2019
2 Erdinç Ahatlı, Osman Güman, Soner Duman, Hayati Yılmaz, Şükrü Şirin - Mezheplere Göre Bütün Yönleriyle Kadın ve Aile Fıkhı Ansiklopedisi - Asalet Yayınları - Vol.2 - 2019
3 Osman Güman - Mezheplere Göre Bütün Yönleriyle Kadın ve Aile Fıkhı Ansiklopedisi - Asalet Yayınları - Vol.3 - 2019
4 Osman Güman - el-Gunye li-Talibi Tariki'l-Hak - Gelenek Yayınları - Vol.1 - pp.824 - 2017
5 Osman Güman, Soner Duman, Süleyman Kaya - Menaru'l-envar - Beka Yayınları - Vol.1 - 2016
6 Soner Duman, Osman Güman - Muhtasaru'l-Kuduri - Beka Yayınları - Vol.1 - pp.450 - 2015
7 Soner Duman, Osman Güman - İslam Hukuk Felsefesi - Mana Yayınları - Vol.1 - pp.410 - 2014
8 Osman Güman - Muhtaru'l-Hikem / Hikmetli Sözler - Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı - Vol.1 - pp.689 - 2013
9 Abdülkâdir Geylânî - el-Fethu'r-rabbânî (Alemlerin Anahtarı) - Gelenek Yayınları - pp.406 - 2009 - SAU
10 el-Gazzâlî - Arayışlar Kitabı (el-Munkiz mine'd-dalâl) - İlke Yayınları - pp.87 - 2008 - SAU
11 Abdülkâhir Cürcânî - Sözdizimi ve Anlambilim (Delailü'l-i'câz) - Litera Yayıncılık - pp.472 - 2008 - SAU
12 Muhammed Kutup - Gençler İçin Hz. Muhammed'in Hayatı - İlke Yayınları - pp.150 - 2007 - SAU
13 Abdülkâdir Geylânî - Fütûhu'l-gayb (Sırlı Alemlere Keşifler) - Etkileşim Yayınları - pp.176 - 2006 - SAU
14 Osman Güman - Kültürler Arası Diyalog - İlke Yayınları - Vol.1 - pp.119 - 2006
3.8-ALANINDA YAYIMLANMIŞ KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ :
1 Osman Güman - İslam Ceza Hukuku - Lale Yayıncılık - Vol.1 - pp.211-218, 277-290, 617-632 - 2017
2 Osman Güman - İslam Ceza Hukuku - Vol.2 - 2017
3 Osman Güman - Gençler İçin Kur'an-ı Kerim Tefsiri - Karınca Yayınları - Vol.1 - pp.2438 - 2012
4 İbn Hacer el-Askalânî - Fethu'l-Bârî (Sahîh-i Buhârî Şerhi) - Polen Yayınları - 2011 - SAU
5 Serahsî - el-Mebsut - Gümüşev Yayıncılık - Vol.31 - 2008 - SAU
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 HAMZA ERMİŞ, AHMET BOSTANCI, ŞÜKRÜ ŞİRİN, ABDÜLMELİK YANGIN, OSMAN GÜMAN - Arapça I - EYLÜL - 2012
2 HAMZA ERMİŞ, AHMET BOSTANCI, ŞÜKRÜ ŞİRİN, ABDÜLMELİK YANGIN, OSMAN GÜMAN - Arapça II - EYLÜL - 2012
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Fıkıh Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru - 2018
2 Günümüz Fıkıh Problemleri - 2018
3 İlk Dönem Hanefi Usulünde İllet Tartışmaları - 2018
4 Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı - 2017
10.2-ALANINDA YURTDIŞI KURUM VEYA KURULUŞLARDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 Şeyh Hamad Tercüme ve Uluslarası Anlayış Ödülü - Şeyh Hamad Vakfı - 2015
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Ahkâm âyetleri bağlamında fıkıh-nahiv ilişkisi -İbnü'l-Arabî'nin Ahkâmü'l-Kur'ân örneği- - Şükrü Şirin - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2016
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Timurtaşi’nin el-Vüsul ila Kavaidi’l-usül Adlı Eserinin Fıkıh İlmindeki Yeri - Ayşe Sezer - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2019
2 Belagat İlminde Haber ve İnşa (Bakara Suresi Örneği) - Elif Yavuz - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2019
3 Osmanlı Şeriyye Sicillerinde ve Fetva Mecmualarında İçki İçme Suçu ve Cezası - Ayşe Betül Yener - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2019
4 Akıl ve Ruh Hastalarının İslam Ceza Hukukunda Ceza Ehliyetleri - Emel Yılmaz - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2019
5 İslam Hukukuna Göre Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları - Sercane Yüce Akkaya - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2019
6 el-İhtiyâr ve el-Bahrü’r-râ’ik Adlı Eserler Çerçevesinde Örfe Dayalı Meseleler - Abdülkadir Şanalmış - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2018
7 Dilde Mecazın Reddi: İbn Teymiyye Örneği - Hülya Afacan - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2014
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Hukukun Temel Kavramları - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
2 İslam Hukuk Felsefesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
3 Cürcani'de Nazım Teorisi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
4 Hukukun Temel Kavramları - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
5 İslam Hukuk Felsefesi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
6 Cürcani'de Nazım Teorisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
7 Muamelat Fıkhı - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2016
8 Kamu Hukuku - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
9 Hukukun Temel Kavramları - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
10 İslam Hukuk Felsefesi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
11 Cürcani'de Nazım Teorisi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
12 CÜRCANÎDE NAZIM TEORİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13 FIKIH USULÜNDE LAFIZLAR TAKSİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
14 FIKHU’L-LUGA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
15 NAHİV FIKIH USULÜ İLİŞKİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
16 ARAP ATASÖZLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
17 NAHİV FIKIH USULÜ İLİŞKİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
18 KLASİK FIKIH METİNLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
19 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
20 FIKHU’L-LUGA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 CÜRCANÎDE NAZIM TEORİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
22 ARAP ATASÖZLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
23 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Fıkıh II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
2 Fıkıh Usulü - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
3 Fıkıh Usulü - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2018
4 İslam İbadet Esasları - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
5 İslam İbadet Esasları - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2017
6 Fıkıh Usulü - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
7 Fıkıh Usulü - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2017
8 KLASİK FIKIH USULÜ METİNLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
9 İSLAM HUKUK USULÜ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
10 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
11 ARAPÇA II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2013
12 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
13 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
14 İSLAM HUKUK USULÜ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
15 ARAPÇA TÜRKÇE TERCÜME TEKNİKLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
16 KLASİK FIKIH METİNLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
17 ARAPÇA I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
18 KLASİK FIKIH METİNLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
19 KLASİK FIKIH USULÜ METİNLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
20 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
21 ARAPÇA I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
22 ARAPÇA I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
23 ARAPÇA II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
14.2-EN AZ 3 AY SÜRE İLE YURT DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA KURUMU/ENSTİTÜDE ARAŞTIRMA AMACI İLE BULUNMAK/BULUNMUŞ OLMAK :
1 Yayın Teşvik Programı - 26 Haziran 2014-22 Eylül 2014 - 2014
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 II. Uluslararası Helal Ürün Ekonomisi Sempozyumu (Giyim-Kuşam) - 2016
MAKALELER
Bulûğ ve Rüşd Kavramları Çerçevesinde Ceza Ehliyetinin Yeniden Değerlendirilmesi: Cezaî Rüşd
Osmanlı Hukuk Tarihinde Öncü Bir İsim: Timurtaşi Üzerine Biyografik Bir İnceleme
İslam Hukukunda Diyani Hüküm Mahiyeti ve Çeşitleri
Zekat Nisabına Dair Çağdaş Yaklaşımlar
ŞEYHÜLİSLAM SÂDEDDİN EFENDİ’NİN FETVALARI ÇERÇEVESİNDE OSMANLI HUKUKUNDA KAZAÎ HÜKMÜN KAYNAKLARI
Tanzimattan Cumhuriyete İlmihal Literatürü
Er Ruhsatu l Amîmetu Fî Ahkâmi l Ganîmeti Adlı Risalenin Çeviri Ve Değerlendirmesi
Siyak Kuralının Nasların Yorumuna Etkisi İbn Dakîkü l îd Örneği
Fıkıh Usulünde Farkıl Bir Tavır Tevakkuf
Hanefi Fıkıh Usulü Literatüründeki Lafızlar Taksiminde Mantıksal Tutarlılık Problemi
Serahsi nin el Mebsut Adlı Eseri Çerçevesinde Mecaz Delilleri
PROJELER
8 İlim Dalında Bilinmesi Gereken 88 Soru
BİLDİRİLER
Zekat Nisap Değerlerinin Güncellenmesi